search

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم رکسانا نعمت بخش- رتبه 17 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من مهرماه سال ٩٩ از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در رشته علوم تغذيه فارغ التحصيل شدم تغذیه ٦١/١%  -  بیوشیمی…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم لادن توکلی – رتبه 18 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ بهمن ۹۹ از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فاغ التحصیل شدم. تغذیه ۵۵.۵٪  -  بیوشیمی ۶۳.۳٪  -  فیزیولوژی ۷۱٪  - …

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محمدرضا بنی اسدی – رتبه 19 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ فارغ التحصیل سال ۱۴۰۰ از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تغذیه ۵۳.۸ % -  بیوشیمی ۸۶.۶% - فیزیولوژی ۶۴.۴% - زبان…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم سارا بشیری – رتبه 21 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی ۹۷ علوم پزشکی بوشهر هستم و امسال فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۶۰% -  بیوشیمی ۷۵.۵% - فیزیولوژی ۵۲.۲%…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم شیرین قندهاری – رتبه 22 ارشد تغذیه 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی ۹۷ رشته تغذیه ی علوم پزشکی کرمان هستم و امسال فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۵۹% -  بیوشیمی ۷۲%…

گام کنکور
alarm_on
۶دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم زهرا عرب پور – رتبه 23 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی ۹۷ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان فارغ التحصیل ۱۴۰۱ تغذیه ۶۲% -  بیوشیمی ۷۴% - فیزیولوژی ۶۲% -…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم فاطمه حق پناه – رتبه 24 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۳۹۶ فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تغذیه ۶۶%  -  بیوشیمی ۷۲%  -  فیزیولوژی ۴۷%  -  زبان ۵۸%…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم مبینا ایمان نژاد – رتبه 27 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۱ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۵۳.۳۳% -  بیوشیمی ۶۱.۱۱% - فیزیولوژی ۴۸.۸۸% - زبان…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم شیوا شکری – رتبه 28 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟  فارغ‌التحصیل دانشگاه جندی شاپور اهواز سال ۱۴۰۱ هستم. تغذیه ۵۸% -  بیوشیمی ۶۵% - فیزیولوژی ۶۶% - زبان ۶۲% ۲.…

گام کنکور
alarm_on
۶دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با اقای علی علیرضایی – رتبه 29 ارشد تغذیه 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی ۹۷ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ تحصیل ۱۴۰۱ هستم. تغذیه ۵۳%  -  بیوشیمی ۸۵%-  فیزیولوژی ۵۴% …

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه