مدرس دوره

دکتر امید صالحیان

دکتر امید صالحیان از مدرسان با تجربه در تدریس درس فیزیولوژی ورزش می‌باشد و دارای کتب متعدد در این زمینه می‌باشد.