search

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با محمدحسین حسینی – رتبه 2 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟  فارغ‌التحصیل ۱۴۰۰ از دانشگاه علوم پزشکی کرمان تغذیه ۶۶ %  -  بیوشیمی ۷۲ %  -  فیزیولوژی ۷۴%  -  زبان ۸۱%…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای علی نوری – رتبه 3 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال۱۴۰۱ و از دانشگاه علوم پزشکی گلستان فارغ التحصیل خواهم شد(در حال تحصیل هستم). تغذیه 73% -  بیوشیمی 68% -…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محسن شایگان – رتبه 4 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ همین امسال از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۶۹%  -  بیوشیمی ۷۴%  -  فیزیولوژی ۶۴%  -  زبان ۸۲%…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با نوربخش عالی وند – رتبه 5 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی 95 یاسوج تغذیه 70% -  بیوشیمی 83% - فیزیولوژی 73% - زبان 63% ۲. از چه تاریخی شروع به…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای مهدی امانی – رتبه 6 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی مهر سال ۹۷ دانشگاه شهید بهشتی بودم؛ ترم اخر هستم و به زودی فارغ التحصیل میشوم. تغذیه ۵۷%…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محمد جواد عبدالکریمی – رتبه 8 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من در سال ۱۴۰۱ و از دانشگاه علوم پزشکی سمنان فارغ‌التحصیل شده ام. تغذیه ۶۳ %  -  بیوشیمی ۶۳%  - …

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محمدرضا عرفانی منش – رتبه 9 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۰ از دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ‌التحصیل شدم. تغذیه ۶۷.۷% -  بیوشیمی ۴۸.۸% - فیزیولوژی ۶۰% - زبان ۸۷.۵%…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای ساسان محسن زاده – رتبه 10 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من سال ۱۴۰۱ از دانشگاه علوم پزشکی گلستان فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۶۷.۷%  -  بیوشیمی ۶۳.۳%  -  فیزیولوژی ۶۸.۸%  - …

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای شروین کاظمی نژاد – رتبه 12 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هستم البته از ترم ۳ به صورت مهمان دانشگاه شهید بهشتی درس…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با مریم خاکباز – رتبه 13 ارشد 1401

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی 97 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم. شهریور 401 فارغ التحصیل می شم. تغذیه 58% -  بیوشیمی 58% -…

گام کنکور
alarm_on
۷دقیقه