ارشد مدیریت پرستاری

معرفی مدیریت پرستاری:

مدیریت پرستاری رشته ای است که دانشجویان آن جهت ایفای نقش های سیاستگذاری، مدیریت و رهبری در سطوح مختلف پرستاری در نظام سلامت توانمند می شوند. دانش آموختگان این رشته، بکارگیری فنون مدیریت و رهبری جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری بالینی و بهداشتی در راستای استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی خواهند بود.

 

تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران:

همگام با توسعه دانش و تکنولوژی و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی، دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرستاری در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر Johns Hopkins, Houston, UCLA و Maryland دایر گردید. در ایران در سال ۱۳۵۴، برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری با دو شاخه اصلی مدیریت خدمات پرستاری" و "آموزش پرستاری، هر کدام با چهار گرایش تحت عناوین "پرستاری داخلی جراحی"، "پرستاری کودکان"، "روان پرستاری"، و "پرستاری بهداشت جامعه"؛ که در کمیته ای توسط پیشکسوتان پرستاری تهیه و تدوین گردیده بود با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب رسید و سپس به مراکز آموزش عالی پرستاری شامل دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی)، مرکز پزشکی ایران، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتو روانپزشکی ایران مجوز پذیرش دانشجو داده شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری یاد شده، در سال ۱۳۶۱ مجوز ادامه آموزش برنامه ها، به موسسات فوق الذکر و دانشگاه تربیت مدرس اعطا گردید و پس از تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۶۵، به ترتیب مجوز دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری به دانشکده های پرستاری (طبق درخواست در سراسر کشور داده شد.

 

چشم انداز:

در بیست سال آینده، رشته مدیریت پرستاری متناسب با استانداردهای آموزشی جهان رشد کرده و نیاز نظام سلامت کشور را به مدیران پرستاری با مهارتهای ادراکی (Conceptual)، انسانی (Humanistic) و فنی (technical) تا حدود زیادی مرتفع خواهد ساخت نظام سلامت کشور در رابطه با این رشته از لحاظ تولید دانش مرتبط، عملكرد مبتنی بر شواهد و ایمنی و کیفیت خدمات پرستاری و مرجعیت علمی در این رشته در زمره کشورهای مطرح منطقه خواهد شد.

 

رسالت:

رسالت این دوره تربیت مدیران پرستاری عالم، توانمند، متعهد، اخلاق مدار، مسئولیت پذیر و پاسخگو جهت ایفای نقش های مدیریت و رهبری در سطوح مختلف پرستاری است که با تلفيق علم و هنر مدیریت منجر به ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری شوند

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 • مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی (بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز جراحی محدود، شبکه‌های بهداشت)
 • مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل
 • مراکز تحقیقاتی و آموزشی در پرستاری
 • کلیه مراکزی که در آن خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری ارائه می‌شود.

 

وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:

دانش آموختگان این دوره آموزشی می‌توانند در سازمان‌های مربوط به نظام سلامت در بیمارستان‌های عمومی، تخصصی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها، در نقش‌های مدیریت و رهبری، آموزشی و پژوهشی، به عنوان مدیران ستادی پرستاری، سرپرستار، سوپروایزر بالینی و آموزشی، مدیر واحد‌های پرستاری و دفاتر پرستاری دانشگاه‌ها مشغول به کار شوند. لذا وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان در هر یک از مشاغل به شرح زیر است:

 • مشارکت در تدوین و اجرای برنامه راهبردی پرستاری کشوری در حوزه مدیریت مربوطه با بهره گیری از تعاملات افقی و عمودی بین بخشی
 • برنامه ریزی برای پروژه های ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و نظارت بالینی در عرصه های مرتبط در نظام سلامت
 • بررسی و ارزشیابی عملکرد حرفه ای کارکنان پرستاری
 • کنترل و ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به مددجویان
 • رهبری و هدایت نیروی انسانی پرستاری
 • مدیریت مراکز پرستاری خصوصی و مراکز مشاوره مراقبت پرستاری در منزل
 • مشارکت در ارتقای کیفیت شرایط محیطی و انسانی مراکز بهداشتی درمانی جهت بهبود خدمات
 • مشارکت در سیاست گذاری سلامت در سطوح مختلف
 • توانمندسازی کارکنان واحد پرستاری بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی
 • جذب پرستاران به ویژه نخبگان این حرفه و اتخاذ تدابیری جهت نگهداری و ایجاد انگیزه در آنان
 • ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت ارائه دهندگان خدمات پرستاری در حیطه های تخصصی
 • ایفای نقش مشورتی درون، بین و برون بخشی در سازمان های بهداشتی، درمانی و توانبخشی
 • مشارکت در تدوین دستورالعمل ها، بسته های آموزشی، اعتباربخشی و ارتقای مهارت های پرستاران و دانشجویان پرستاری مشارکت و همکاری در ارائه آموزش به رده های مختلف پرستاران، دانشجویان و مددجویان
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی پژوهش های مبتنی بر شواهد در حيطه پرستاری
 • تعيين اولویت های پژوهشی در جهت ارتقای کیفیت خدمات پرستاری
 • نهادینه کردن رویکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری
 • زمینه سازی برای انجام تحقیقات کاربردی پرستاران پژوهشگر در عرصه های مرتبط در نظام سلامت
 • همکاری و هماهنگی با تیم های تحقیقاتی در نظام سلامت
 • مشارکت در تولید ابزار های پژوهشی و شاخص های کیفیت مراقبت
 • ترجمان، انتقال و مدیریت دانش در راستای توسعه و ارتقای سطح کیفی خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

 

طول دوره و تعداد کل واحد‌های درسی:

تعداد واحد‌های درسی در این دوره ۳۲ واحد است که شامل ۲۸ واحد اختصاصی اجباری و ۴ واحد پایان‌نامه می‌باشد که به طور معمول در ۴ ترم توسط دانشگاه‌ ارائه می‌گردد.

دورس کمبود جبرانی:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته رشته روان پرستاری

ردیف نام درس نظری عملی کارورزی جمع
۱ سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی ۰/۵ ۰/۵ - ۱
۲ آمار و روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ ۰ ۳
جمع ۴
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

دورس اختصاصی اجباری:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

ردیف نام درس نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
۳ زبان تخصصی مدیریت سلامت ۲ - - - ۲
۴ مدیریت مراقبت مبتنی بر شواهد بر اساس نظریه‌های پرستاری ۲ - ۱ - ۳
۵ نظریه‌های نوین مدیریت و رهبری در پرستاری ۲ - - - ۲
۶ جامعه‌شناسی و مدیریت رفتار سازمانی ۲ - ۱ - ۳
۷ برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی در پرستاری ۱ - ۱ - ۲
۸ مدیریت منابع انسانی ۲ - ۱ - ۳
۹ اخلاق و قانون در مدیریت پرستاری ۱ - ۱ - ۲
۱۰ الگوهای کیفیت و اعتبار بخشی خدمات پرستاری ۲ - ۱ - ۳
۱۱ مدیریت مراقبت‌های خاص پرستاری ۱ - ۱ - ۲
۱۲ سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت ۲ - ۱ - ۳
۱۳ مدیریت بحران در نظام سلامت ۱/۵ - ۰/۵ - ۲
۱۴ سمینار مدیریت موردی - ۱ - - ۱
۱۵ پایان نامه ۴ - - - ۴
  جمع ۳۲
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس کاراموزی معدل ۵۱ ساعت  |  هر واحد درس کارورزی معادل ۷/۵ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

برای مشاهده لیست خدمات موسسه گام کنکور در رشته علوم تغذیه کلیک فرمایید.      مشاهده

مطالب مرتبط با این مقاله

مصاحبه‌ رتبه‌های برتر رشته تغذیه

مصاحبه با مهسا رضازادگان – رتبه 9 دکتری 1401

گام کنکور - 24 خرداد 1401 - بدون دیدگاه

۱. در کنکور امسال چه رتبه ای آوردید و درصد هر یک از درس‌هاتون چقدر بوده است؟ رتبه ۹ کل را کسب کردم و سهمیه آزاد بودم و…

مصاحبه با محمد محمودی آذر – رتبه ۱۸ ارشد ۱۴۰۰

گام کنکور - 20 شهریور 1400 - بدون دیدگاه

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام و عرض ادب قبل از هر چیزی…

مصاحبه با نیلوفر صابر – رتبه 6 ارشد تغذیه 98

گام کنکور - 7 شهریور 1398 - بدون دیدگاه

  1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه ٦تغذيه ٧٠بيوشيمی ٨٩فيزيولوژی ٥٤زبان ٩٣   2-از کی شروع…

نیاز به مشاوره دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

  نیاز به مشاوره دارید؟

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

   معرفی رشته پرستاری

   آیا سوالی دارید؟

   ما در هر حال پاسخگوی تمامی سوالات شما هستیم.

   emailتماس بگیرید

   ساعات کاری گام کنکور

   آماده خدمت رسانی و حل مشکلات شما

   access_time روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه
   access_time ساعت کاری: ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰

   کاتالوگ محصولات گام کنکور

   کاتالوگ محصولات علوم تغذیه